مجتبی شکری

  • مشاور انواع زخم های حاد و مزمن
  • زخم های دیابتی
  • زخم های فشاری
  • زخم بستر
  • زخم های ناشی از سوختگی

برای ارتباط با مشاور ابتدا از طریق درگاه زیر هزینه مشاوره را پرداخت کنید

کارشناس پرستاری از دانشگاه مازندران

گواهینامه ها :

PRP & PRP Applications

مراقبت از استومی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

زخم و ترمیم بافت  از جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

مراقبت از زخم از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

مجتبی شکری زخم